MARC보기
LDR00000cam c2200205 c 4500
001000002040151
00520200120091911
007ta
008181220s2019 ggka b 001c kor
020 ▼a 9791189336035 ▼g 93400 : ▼c ₩18,800
040 ▼a 223009 ▼c 211064 ▼d 211064
0411 ▼a kor ▼h eng
08204 ▼a 700.1 ▼2 22
24500 ▼a 어쩐지 미술에서 뇌과학이 보인다 / ▼d 에릭 캔델 지음 ; ▼e 이한음 옮김
24619 ▼a Reductionism in art and brain science : ▼b bridging the two cultures
260 ▼a 파주 : ▼b 프시케의 숲, ▼c 2019
300 ▼a 249 p. : ▼b 천연색삽화 ; ▼c 24 cm
504 ▼a 참고문헌(p. 231-241)과 색인수록
7001 ▼a Kandel, Eric R.
7001 ▼a 이한음
90010 ▼a 캔델, 에릭 R.
990 ▼a 정소진 ▼b 정소진 ▼b 배대식 ▼b 정명준 ▼b 김용욱 ▼b 정윤정